Program 2015

Obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

 třímodulový workshop

I.      2. března, 9.března, 16.března 2015

II.   7.září, 14.září, 21.září 2015

 

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání 

 třímodulový workshop

I.       6.dubna, 13. dubna, 19.dubna 2015

II.   5 října, 12. října, 19.října  2015

 

Obchodní spory a jejich řešení  

 dvoumodulový workshop  

I.       11.května a 18.května 2015 

   II.         9. listopadu a 16. listopadu 2015

 

Jak obstát v boji s konkurencí    

 dvoumodulový workshop  

I.         8.června  a 15. června 2015

   II.       7.prosince a 14. prosince  2015

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  Obchodní vyjednávání a uzavírání smluv    

Třídenní večerní seminář 

 třímodulový workshop

18,00 - 21,00 hod.

Cena kurzu : 2.700,- Kč

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který kombinuje přístupy psychologické a právní.

Kurs na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání

Účastníci získají absolvováním kurzu orientaci v použitelnosti jednotlivých forem vyjednávání a praktické dovednosti při jejich uplatňování. Zároveň získají důležitou obrannou schopnost proti manipulativním technikám a agresivním vyjednávacím praktikám.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, personalisty, pracovníky státní správy a podnikatele.

        Program :
 1. Umění vyjednávat jako významná obchodní dovednost
 2. Typologie vyjednavačů a jednotlivých vyjednávacích taktik
 3. Skupinové vyjednávání a jeho rizika
 4. Smluvní svoboda a její omezení
 5. Nejčastější používané agresivní a klamavé taktiky
 6. Emocionální složka vyjednávacího procesu a problém manipulace
 7. Racionalizace obchodního vyjednávání
 8. Uzavírání smluv mezi ekonomicky nerovnými subjekty
 9. Specifika mezinárodního obchodního vyjednávání
 10. Zakázané dohody a jejich zneužívání
 11. Metody omezující vyjednávací rizika
 12. Revize uzavřených smluv, změny a doplňky
 13. Uzavírání rámcových dohod a smluv o smlouvě budoucí
 14. Úloha advokátů a právních profesí ve vyjednávání

 

.___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání 

Třídenní večerní seminář

třímodulový workshop

18,00 - 21,00  hod

Cena kurzu : 2.700,- Kč

 

Seznámení s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek.

Účastníci získají absolvováním kurzu orientaci v použitelnosti jednotlivých forem obchodního vyjednávání, uzavírání smluv, zajišťovacích instrumentů a dalších nástrojů posilujících postavení věřitele jak v civilním soudním řízení, tak i v exekuci či insolventním řízení .

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, personalisty, pracovníky státní správy a podnikatele.

 1. Zodpovědné obchodní vyjednávání a uzavírání smluv
 2. Předsmluvní stadia vyjednávání , bonita obchodních partnerů
 3. Formy obchodních smluv
 4. Problematika zajišťovacích instrumentů
 5. Volba práva a rozhodčí doložky
 6. Novace závazků jako aktualizace smluvních vztahů
 7. Právní účinky promlčení a prekluze
 8. Soudní vymáhání pohledávek
 9. Rozhodčí řízení a mimosoudní řešení sporů
 10. Exekuční řízení a jeho principy, exekuční tituly
 11. Exekuce pro nepeněžitá plnění
 12. Exekuce pro peněžitá plnění
 13. Insolvenční řízení
 14. Advokáti, notáři a exekutoři a jejich úloha v řízení pohledávek

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

    Obchodní spory a jejich řešení    

Dvoudenní večerní seminář

dvoumodulový workshop  

18,00 - 21,00 hod.

Cena kurzu : 2.400,- Kč

 

Stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů.

Účastníci získají absolvováním kurzu orientaci v použitelnosti soudních řízení pří řešení sporů v porovnání s arbitráží, přímým vyjednávání, soudním smírem a jinými formami řešení sporů a to nejen z hlediska efektivity jednotlivých forem, ale i jejich časové a finanční náročnosti.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, personalisty, pracovníky státní správy a podnikatele.

     OBSAH : 

 • České soudnictví a jeho efektivita v mezinárodním srovnání
 • Nezávislost soudního rozhodování.
 • Negativní publicita a medializace soudních sporů.
 • Ochrana soukromí a dobrého jména společnosti v soudním řízení.
 • Výhody a nevýhody účasti advokátů a jiných právních profesí při řešení sporů
 • Ekonomický faktor soudního procesu - náklady řízení a time management.
 • Druhy žalob -  jejich specifika a použitelnost
 • Předběžná opatření a jiné formy okamžitých řešení vzniklých krizových situací.
 • Soudní vymáhání pohledávek – využití různých exekučních titulů a procesních nástrojů k zvýšení efektivity a urychlení průběhu řízení.
 • Vymáhání nároků z nekalé soutěže mezi podnikateli.
 • Specifika českého pracovněprávního soudnictví. 
 • Rozhodčí řízení a možnosti jeho zneužití.
 • Platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy.
 • Obstrukční taktiky a úmyslné protahování soudních řízení.
 • Výhody kombinace soudního řízení s ostatními formami řešení sporu.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

  Jak obstát v boji s konkurencí  

Dvoudenní večerní seminář 

 dvoumodulový workshop  

18,00 - 21,00 hod.  

  Cena kurzu : 2.700,- Kč

 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty marketingu a jejich využitím v praxi. Výuka bude vycházet z příslušné právní úpravy a bude doplněna o praktické příklady. Předmět se zaměří na schopnost použít teoretických znalostí v praxi.

 Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni:

-        identifikovat a posoudit právní aspekty marketingových aktivit

-        zajistit, aby v podnikatelské praxi jejich vlastní marketingové aktivity nebyly v rozporu s právem

-        vybrat efektivní nástroje pro zamezení protiprávním marketingovým praktikám (Umět se efektivně bránit protiprávnímu marketingu konkurence)

-        pracovat s optimálními zdroji informací v oblasti práva a marketingu

-        shromáždit relevantní informace a podklady k vyhodnocení a řešení příkladů z oblasti právních aspektů marketingu

Obsah kurzu :

 •     Systém právní úpravy v oblasti marketingu a význam této právní úpravy

 •      Právní aspekty marketingu ve vybraných oblastech (automobilový průmysl, farmacie, alkohol, tabák apod.)

 •     Ochrana osobnosti včetně osobních údajů

 •      Marketing a zakázaná nekalá soutěž (včetně srovnávací reklamy)

 •    Nekalé obchodní praktiky (klamavé a agresivní) a ochrana spotřebitele v rámci marketingu

 •   Marketing a práva duševního vlastnictví, zejména autorské právo a práva související s právem autorským

 •      Ochranné známky a ostatní práva na označení (obchodní firma, domény, zeměpisná označení a označení původu)

 •     Právo, marketing a média

 •     Marketingové soutěže a spotřebitelské loterie

 •   Nové formy reklamy a jejich právní regulace (ambush marketing, guerilla marketing etc.)

 •  Product placement a skrytá reklama

 •  Etická pravidla reklamní praxe 

 •  Smlouvy související s marketingem (smlouva o dílo, licenční smlouva, franšíza)

 •  Právní nástroje ochrany proti nelegálním marketingovým aktivitám